แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001 และ 801 ภาคปกติเรียนรวมภาคพิเศษ ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศ กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001 และ 801 ภาคปกติเรียนรวมภาคพิเศษ ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001 และ 801 ภาคปกติเรียนรวมภาคพิเศษ ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศ กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001 และ 801 ภาคปกติเรียนรวมภาคพิเศษ ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน พุธ ที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1404

**ภาคปกติเรียนรวมภาคพิเศษ**

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงห้องเรียนและเรียนรวมเฉพาะวันที่ประกาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ