แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสลับห้องเรียน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 วันพุธ ที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 16.30-19.30 น.

ประกาศสลับห้องเรียน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 วันพุธ ที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 16.30-19.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสลับห้องเรียน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 วันพุธ ที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 16.30-19.30 น.

ประกาศสลับห้องเรียน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801

วันพุธ ที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 16.30-19.30 น.

วิชา 177216 ตอน 801 จากเดิมเรียนห้อง ประชุมใหญ่ เปลี่ยนเป็น LB 1404
วิชา 177341 ตอน 001 และ 801 ภาคปกติเรียนร่วมภาคพิเศษ จากเดิมเรียนห้อง LB 1404 เปลี่ยนเป็นห้อง ประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ