แสดงรายละเอียดข่าวทุนฝึกอบรมหลักสูตร Innovation and Entrepreneurship Winter Bootcamp [หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2561]

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Innovation and Entrepreneurship Winter Bootcamp [หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Innovation and Entrepreneurship Winter Bootcamp [หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2561]

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) แจ้งประชาสัมพันธ์ ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Innovation and Entrepreneurship Winter Bootcamp จัดโดย Chulalongkorn University Innovation Hub (CU I HUB) ระหว่าง 3 – 16 ธันวาคม 2561 ณ CU I HUB และ Sian Innovation District (SID) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ จำนวน 30 ทุน ทุนละ 100,000 บาท

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 10 วัน ใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินรายการตลอดทั้งงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Startup ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์การทำธุรกิจ ผ่านการลงมือปฏิบัติ ภายใต้คำแนะนำจากผู้ฝึก และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ทุนดังกล่าว ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าธรรมเนียมหลักสูตรการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทางเพื่อศึกษาดูงานตามที่หลักสูตรกำหนด ค่าอาหารและอาหารว่างในช่วงฝึกอบรม

โดยผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทาง (ที่นอกเหนือจากการเดินทางศึกษาดูงาน) ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cuinnovationhub.com/wintercamp และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่าน https://www.zipeventappe.com/e/Winter-Boot-Camp ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2561 และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ