แสดงรายละเอียดข่าวShort Term Student Exchange Program, Kyoto Institute of Technology [หมดเขต 20 พฤศจิกายน 2561]

Short Term Student Exchange Program, Kyoto Institute of Technology [หมดเขต 20 พฤศจิกายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Short Term Student Exchange Program, Kyoto Institute of Technology [หมดเขต 20 พฤศจิกายน 2561]

Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Short Term Student Exchange Program AY 2019 ระหว่างเมษายน – กันยายน 2019

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆด้วยตนเอง

ผู้สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Application form, CV, Transcript และผลคะแนน EPTUS ผ่านคณะที่สังกัด คณะนิติศาสตร์ คือ คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942920 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ