แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177468, 177473 ตอน 001 ผศ.ดร.Alexandre Nikolaevich Chitov

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177468, 177473 ตอน 001 ผศ.ดร.Alexandre Nikolaevich Chitov - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177468, 177473 ตอน 001 ผศ.ดร.Alexandre Nikolaevich Chitov

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177468, 177473 ตอน 001 ผศ.ดร.Alexandre Nikolaevich Chitov

วัน อังคาร ที่ 6 พ.ย. 61
-177468 ตอน 001 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1303
-177473 ตอน 001 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ