แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งลำดับหน่วยงานที่นักศึกษามีความประสงค์ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งลำดับหน่วยงานที่นักศึกษามีความประสงค์ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งลำดับหน่วยงานที่นักศึกษามีความประสงค์ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งลำดับหน่วยงานที่นักศึกษามีความประสงค์ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561
โดยคณะขอให้นักศึกษาดำเนินการต่อไปนี้

1. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรหัส ชื่อ-สกุล และหน่วยงานที่นักศึกษาเลือกไว้ในลำดับที่ 1 ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ หากมีความผิดพลาดให้นักศึกษาดำเนินการติดต่อพี่แน็คได้ที่ห้องงานบริการเพื่อทำการแก้ไข ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วนักศึกษาไม่ยอมแจ้งขอเเก้ไขภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะจะทำการตัดสิทธิ์ในการเลือกอันดับที่ 1 ทันที

2. สำหรับนักศึกษาที่ปรากฎรายชื่อเป็นสีแดง ให้รีบติดต่องานบริการการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น

3. หากมีข้อสงสัยให้รีบดำเนินการติดต่องานบริการการศึกษาด้วยตนเอง เท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ