แสดงรายละเอียดข่าวขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (WPO Lex) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (WPO Lex) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (WPO Lex) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (WPO Lex) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งรวบรวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิก WPO และสนธิสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยสามารถสืบค้นได้ที่ http://www.wipo.int/wipolex/en

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ