แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ แจ้งกำหนดการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาการจัดการมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ณ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง

ประกาศ แจ้งกำหนดการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาการจัดการมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ณ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ แจ้งกำหนดการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาการจัดการมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ณ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง

ประกาศแจ้งกำหนดการ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาการจัดการมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ณ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง

ในวัน พุธ ที่ 31 ต.ค. 61

เวลา 06.45-07.00 น. ลงทะเบียนหน้าคณะนิติศาสตร์
07.00 น. ออกเดินทางจากคณะนิติศาสตร์
8.30 น. เดินทางถึงเหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
9.00-12.00 น. รับฟังคำบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
12.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. เดินทางสู่ชุมชนบ้านม่อนหินฟู อำเภอแม่เมาะ
13.15-17.00 น. พบปะชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฯ
17.00 น. เดินทางออกจากจังหวัดลำปาง
18.30 น. กลับถึงคณะนิติศาสตร์

หมายเหตุ ขอความร่วมมือนักศึกษากรุณามาให้ตรงเวลาก่อนรถออกและรับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย ติดต่อผู้ประสานงานกรณีเร่งด่วน โทร.0848084644 (หนึ่ง)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ