แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 002 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 002 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 002 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 002 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน ศุกร์ ที่ 26 ต.ค. 61 และวัน อังคาร ที่ 30 ต.ค. 61
เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ