แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสลับห้องเรียน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 วันพุธ ที่ 24 ต.ค. 61

ประกาศสลับห้องเรียน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 วันพุธ ที่ 24 ต.ค. 61 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสลับห้องเรียน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 วันพุธ ที่ 24 ต.ค. 61

ประกาศสลับห้องเรียน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 วันพุธ ที่ 24 ต.ค. 61

วัน พุธ ที่ 24 ต.ค. 61
-กระบวนวิชา 177341 ตอน 001,801 ภาคปกติเรียนรวมภาคพิเศษ เริ่มเรียนเวลา 16.45-19.45 น. ห้องประชุมใหญ่ (เดิมห้อง LB1404)
-กระบวนวิชา 177216 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1404 (เดิมห้องประชุมใหญ่)

หมายเหตุ สลับห้องเรียนเฉพาะวันและเวลาที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ