แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกำหนดการ นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษานิคมอุตสาหกรรมลำพูนและเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ในกระบวนวิชา 177446 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ประกาศกำหนดการ นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษานิคมอุตสาหกรรมลำพูนและเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ในกระบวนวิชา 177446 กฎหมายสิ่งแวดล้อม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกำหนดการ นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษานิคมอุตสาหกรรมลำพูนและเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ในกระบวนวิชา 177446 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ประกาศกำหนดการ นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษานิคมอุตสาหกรรมลำพูนและเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ในกระบวนวิชา 177446 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

วัน พุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561
8.00 น. ออกเดินทางออกจากคณะนิติศาสตร์ มช
8.30 น. เดินทางถึงนิคมอุตสากรรมลำพูน จังหวัดลำพูน
9.00-12.00 น. รับฟังคำบรรยายจากวิทยากร
12.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. เดินทางสู่เทศบาลตำบลบ้านกลาง
13.15-15.30 น. รังฟังคำบรรยายจากวิทยากร อบต. บ้านกลาง
16.00 น. เดินทางออกจากจังหวัดลำพูน
17.00 น. กลับถึงคณะนิติศาสตร์

หมายเหตุ ให้นักศึกษารับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อยพร้อมเดินทาง
และลงทะเบียนหน้าห้องงานบริการการศึกษา (นักศึกษาสามารถมารับหนังสืออนุญาตผู้ปกครองได้ที่ห้องงานบริการการศึกษา)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ