แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์จัดโครงการแข่งขันการว่าความศาลจำลอง ภายในคณะรอบคัดเลือก

คณะนิติศาสตร์จัดโครงการแข่งขันการว่าความศาลจำลอง ภายในคณะรอบคัดเลือก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์จัดโครงการแข่งขันการว่าความศาลจำลอง ภายในคณะรอบคัดเลือก

คณะนิติศาสตร์จัดโครงการแข่งขันการว่าความศาลจำลอง ภายในคณะรอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องศาลจำลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการค้นคว้าทางกฎหมาย
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการตั้งประเด็นและโต้แย้งทางกฎหมาย
3. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการว่าความในศาล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ