แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน University of Granada Spring Semester 2019 [หมดเขต 24 ตุลาคม 2561]

โครงการแลกเปลี่ยน University of Granada Spring Semester 2019 [หมดเขต 24 ตุลาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน University of Granada Spring Semester 2019 [หมดเขต 24 ตุลาคม 2561]

University of Granada แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of Granada Spring Semester 2019 (เริ่มเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2019) ระยะเวลา 5 เดือน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท โดย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน เดือนละ 800 ยูโร ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ 1,100 ยูโร

นักศึกษาที่สนใจจะต้องยื่นเอกสารการสมัครดังนี้
ระดับปริญญาตรี

1. Application Form
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. Official Language Proficiency Certificate
4. Official Transcript

ระดับปริญญาโท
1. Application Form
2. Official Language Proficiency Certificate
3. Official Proof of Registration in the Master Program
4. Preadmission Letter issued by academic Coordinator of Master Program at UGR
5. สำเนาหนังสือเดินทาง

นักศึกษาที่สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่สังกัด คณะนิติศาสตร์ คือ คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942920 ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en และ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1578

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ