แสดงรายละเอียดข่าวEnglish proficiency development toward the 21st century Program

English proficiency development toward the 21st century Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

English proficiency development toward the 21st century Program

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตัล มช. เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ English proficiency development toward the 21st century Program โดยมีรายละเอียดดังนี้


STUDY ENGLISH ENRICHMENT PROGRAM (SEEP)

English proficiency development toward the 21st century Program Scholarship overview
.......................................................
105 Scholarships for English Proficiency Development are distributed by the International College of Digital Innovation (ICDI), CMU. Students who are awarded the scholarships will take the specified English courses total 45 hours per course at the Language Institute, CMU. The said English courses are taught on Mondays, Wednesdays and Fridays at 17.30-19.30 hrs.
..........................................................
Qualifications:
1. Undergraduate student whose English language is not an official language of his/her home country, AND
2. Obtain a CMU ePro Test result of at least 40.

More information and apply online click https://form.jotform.me/82771876970473

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ