แสดงรายละเอียดข่าวเสวนาวิชาการ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ป่าในชุมชนเมือง

เสวนาวิชาการ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ป่าในชุมชนเมือง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เสวนาวิชาการ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ป่าในชุมชนเมือง

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ และองค์กรร่วมจัด เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ป่าในชุมชนเมือง ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง LB1201 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.15 – 09.30 น. การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และป่าในชุมชนเมือง
09.30 – 10.30 น. กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง
10.30 – 11.00 น. กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ป่าในชุมชนเมือง
11.00 – 11.15 น. อภิปรายและซักถาม
11.15 – 11.30 น. นำเสนอกิจกรรมของเครือข่าย The Forest Creator ปลูกป่าอย่างยั่งยืน / เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม

ลงทะเบียนทาง Online ได้ที่ https://goo.gl/4GPtKw

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-942920 ในวันเวลาทำการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ