แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรม Kumamoto University 2019 Spring Program

กิจกรรม Kumamoto University 2019 Spring Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม Kumamoto University 2019 Spring Program

Kumamoto University แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม Kumamoto University 2019 Spring Program ภายใต้หัวข้อ Groundwater Environmental Sustainability กำหนดจัดระหว่าง 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2562 (10 วัน รวมวันเดินทางไป-กลับ) ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่เกินมหาวิทยาลัยละ 10 คน) ดำเนินกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดรายการ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีสถานะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Kumamoto University
- มีผลสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 หรือสูงกว่า
- ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม Summer Program หรือ Spring Program ของ Kumamoto University มาก่อน
- ต้องซื้อประกันการเดินทางจากประเทศของตนเองก่อนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม

หากมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 20 คน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรม ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม 100,000 เยน (ซึ่งครอบคลุมค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการอบรม ค่าที่พัก ค่าลงพื้นที่ และค่าอาหารเช้า) และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าเดินทางภายในประเทศประเทศญี่ปุ่น ค่ามื้ออาหาร นอกเหนือจากอาหารเช้า ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มาจากประเทศไทย มี GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.3 และไม่เคยได้รับทุนอื่นๆเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในวงเงินไม่เกิน 80,000 เยน สามารถยื่นความประสงค์ขอรับการพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่าย จำนวน 80,000 เยน จากองค์กร Japan Student Services Organization (JASSO)/Kumamoto University ได้

นักศึกษาที่สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่สังกัด คณะนิติศาสตร์ คือ คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942920 ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th หมวด Announcement

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ