แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนกับ Tohoku University [หมดเขต 24 ตุลาคม 2561]

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Tohoku University [หมดเขต 24 ตุลาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Tohoku University [หมดเขต 24 ตุลาคม 2561]

Tohoku University แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Exchange Program 2019 Spring Enrollment ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เมษายน – กันยายน 2561) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนจาก JASSO เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้

นักศึกษาที่สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่สังกัด คณะนิติศาสตร์ คือ คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942920 ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/exchange

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ