แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนกับ Tokyo Universities of Foreign Studies (TUF) [หมดเขต 30 ตุลาคม 2561]

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Tokyo Universities of Foreign Studies (TUF) [หมดเขต 30 ตุลาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Tokyo Universities of Foreign Studies (TUF) [หมดเขต 30 ตุลาคม 2561]

Tokyo University of Foreign Studies แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Incoming Exchange Student Application for 2019 to 2020 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา - 1 ปี

โดยมหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อนักศึกษา จำนวน 2 คนต่อปี นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องมีคะแนนด้านทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL iBT71 (PBT 530, CBT 197), IELTS 6.0, Cambridge CAE - Grade C, Cambridge CPE - Grade C หรือ JLPT ระดับ N 2 ขึ้นไป นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนจาก JASSO เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้

นักศึกษาที่สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะที่สังกัด คณะนิติศาสตร์ คือ คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942920 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1569

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ