แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน National Dong Hwa University Spring 2019 [หมดเขต 17 ตุลาคม 2561]

โครงการแลกเปลี่ยน National Dong Hwa University Spring 2019 [หมดเขต 17 ตุลาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน National Dong Hwa University Spring 2019 [หมดเขต 17 ตุลาคม 2561]

National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2019 จัดขึ้นระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

National Dong Hwa University เปิดให้มีการเรียนการสอนในสาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ ชนพื้นเมืองศึกษา ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ การศึกษาสิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ทางทะเล
นักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัคร ได้แก่ ID Photo, สำเนาหนังสือเดินทาง, Transcript, หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา และจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะที่สังกัด คณะนิติศาสตร์ คือ คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942920 ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1566
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ