แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการตลาดนัดแนะนำสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการตลาดนัดแนะนำสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการตลาดนัดแนะนำสถานที่ฝึกงาน  ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการตลาดนัดแนะนำสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวัน 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางในการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย
2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ