แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Gifu University

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Gifu University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  ณ Gifu University

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ ณ Gifu University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้ Gifu University จะจัดที่พักในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ แต่นักศึกษาต้องรับผิดชอบ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

1. โครงการ Special Research Student: สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้ประสงค์จะมาพัฒนาการเขียนงานวิจัย ณ Gifu University โดยนักศึกษาจะได้รับคำแนะนำทางวิชาการจากอาจารย์ของ Gifu University การให้คำปรึกษาทางวิชาการจะดำเนินเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยจะเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ในภาคเรียนที่ 1 (Spring Semester: เดือนเมษายน - กันยายน) และภาคเรียนที่ 2 (Autumn Semester: เดือนตุลาคม - มีนาคม)

2. โครงการ Special Auditor: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติของ Gifu University ในสาขาวิชา/คณะที่นักศึกษานั้นๆ ศึกษาอยู่ ภายใต้เงื่อนไขว่า นักศึกษาต้องเป็นผู้มีผลการทดสอบความภาษาทางภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2 หรือสูงกว่า หากผู้สมัครมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ต่ำกว่า N2 จะต้องอยู่ภายใต้สังกัด International Student Center และเข้าเรียน Japanese Language and Culture และมหาวิทยาลัยจะเสนอวิชาที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา โดยจะเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ในภาคเรียนที่ 1 (Spring Semester: เดือนเมษายน - กันยายน) และภาคเรียนที่ 2 (Autumn Semester: เดือนตุลาคม - มีนาคม)

3. โครงการ Japanese Language and Culture Studies Course Student: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ อยู่ชั้นปีที่ 2 หรือสูงกว่า มีวิชาเอกคือภาษาญี่ปุ่น และต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 หรือเทียบเท่า เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นดีขึ้น โดยจะเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะภาคเรียนที่ 2 (Autumn Semester: เดือนตุลาคม - มีนาคม) และต้องลงเรียน 1 ปีการศึกษา

หมายเหตุ: นักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกประเภทสามารถลงเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อนักศึกษาต่างชาติ ที่จัดการเรียนการสอนโดย Center for Japanese Language and Culture

กำหนดระยะเวลาสำหรับ ดังนี้

โครงการแลกเปลี่ยนประจำภาคเรียนที่ 1 (Spring Semester: เดือนเมษายน - กันยายน)
สิ้นสุดการรับใบสมัคร (ทางไปรษณีย์) : 6 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : ปลายเดือนมกราคม 2562

โครงการแลกเปลี่ยนประจำภาคเรียนที่ 2 (Autumn Semester: เดือนตุลาคม - มีนาคม)
สิ้นสุดการรับใบสมัคร (ทางไปรษณีย์) : 5 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : ปลายเดือนมิถุนายน 2562

หมายเหตุ: Gifu University จะรับใบสมัครที่ส่งผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย เท่านั้น

ผู้สนใจสามารถจัดทำใบสมัครโดยการพิมพ์ในรูปแบบที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบให้ครบถ้วน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา ส่งคุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942920
- นักศึกษาที่ประสงค์สมัครภาคเรียนที่ 1 (Spring Semester) ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
- นักศึกษาที่ประสงค์สมัครภาคเรียนที่ 2 (Autumn Semester) ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และจัดส่งเอกสารให้ Gifu University ต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.gifu-u.ac.jp/en/international/prospective/non-degree.html หรือ http://www.gifu-u.ac.jp/en/international/prospective/non-degree.html#Applications_Forms_and_Documents_to_be_Submitted
และ
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ