แสดงรายละเอียดข่าวNagasaki University: Japanese Language and Culture Program for Spring 2019 (หมดเขต 4 ตุลาคม 2561)

Nagasaki University: Japanese Language and Culture Program for Spring 2019 (หมดเขต 4 ตุลาคม 2561) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Nagasaki University: Japanese Language and Culture Program for Spring 2019 (หมดเขต 4 ตุลาคม 2561)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ Nagasaki University: Japanese Language and Culture Program for Spring 2019 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2562 นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนักศึกษาที่ศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่นหรือวิชาโทภาษาญี่ปุ่น
2. มีผลคะแนน JLPT ระดับ N3 ขึ้นไป
3. มีผลการเรียนดี
4. ไม่ถือสัญชาติญี่ปุ่น

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องลงทะเบียนเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนกระบวนวิชา General Education โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดกระบวนวิชาได้ที่ https://www.liaison.nagasaki-u.ac.jp/download/172/syllabus16_kyoyo.pdf (เฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ Advanced Japanese I หรือ II)

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และยังสามารถสมัครขอรับทุน JASSO เพื่อขอรับทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ

ผู้สนใจสามารถจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งคุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942920 ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ