แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kansai University Spring Semester (หมดเขต 2 ตุลาคม 2561)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kansai University Spring Semester (หมดเขต 2 ตุลาคม 2561) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kansai University Spring Semester (หมดเขต 2 ตุลาคม 2561)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ Kansai University Spring Semester จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2019 โดยแบ่งประเภทของโครงการแลกเปลี่ยนเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. Kansai University Global Frontier Curriculum จัดสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษา โดยแบ่งออกเป็น Global Frontier and Skill Up for Studying Abroad และ Japanese as a Second Language นักศึกษาจะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป หรือ TOEFL ITP 505, TOEFL iBT 60, TOEIC 580, GTEC 260

2. Specialist Subjects ซึ่งเปิดสอนกระบวนวิชาโดยคณะต่างๆ ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่น ทั้งนี้นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนกระบวนวิชาเฉพาะดังกล่าวจะต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป หรือคะแนน J.Test Level C ขึ้นไป หรือ CEFR ระดับ B2 ขึ้นไป

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตัวเอง นักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครได้แก่

1. Application Form
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. Transcript
4. ผลคะแนนความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น

ผู้สนใจสามารถจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งคุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942920 ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ