แสดงรายละเอียดข่าวลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มช. เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในด้านกฎหมาย การบริหารงานยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการจัดการความขัดแย้ง ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ระดับพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานงานการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกัน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ยุติธรรมจังหวัด หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายทางวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่

ขอบคุณข้อมูลจาก www.moj.go.th และ www.facebook.com/prmojth

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ