แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันเสาร์ ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 61 และวันเสาร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ ที่ 11 พ.ย. 61 โดยกำหนดคาบเวลาการสอบ จำนวน 4 คาบต่อวัน
คาบที่ 1 เวลา 8.00-10.00 น. คาบที่ 2 เวลา 10.30-12.30 น. คาบที่ 3 เวลา 13.00-15.00 น. คาบที่ 4 เวลา 15.30-17.30 น. ณ ศูนย์ ITSC Corner และศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ให้นักศึกษาใช้ IT Account ของตนเอง ลงทะเบียนสอบผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th/cmuegrad.htm ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยเลือกวันและคาบเวลาการสอบตามความต้องการของนักศึกษา และพิมพ์ใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานสำหรับการเข้าสอบต่อไป ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่ีอผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ