แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) (หมดเขต 4 ตุลาคม 2561)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) (หมดเขต 4 ตุลาคม 2561) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) (หมดเขต 4 ตุลาคม 2561)

แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประจำภาคหารศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561-2562 โดยมีระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 7 มกราคม 2562 – 12 พฤษภาคม 2562

โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ประมาณ 300USD - 600USD ต่อเดือน ไม่รวมค่าที่พัก) ด้วยตนเอง

ผู้สนใจสามารถจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งคุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942920 ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ