แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 176101 ตอน 002 กระบวนวิชา 177216 ตอน 002/003 และกระบวนวิชา 177393 ตอน 001/802

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 176101 ตอน 002 กระบวนวิชา 177216 ตอน 002/003 และกระบวนวิชา 177393 ตอน 001/802 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 176101 ตอน 002 กระบวนวิชา 177216 ตอน 002/003 และกระบวนวิชา 177393 ตอน 001/802

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 176101 ตอน 002 กระบวนวิชา 177216 ตอน 002/003 และกระบวนวิชา 177393 ตอน 001/802

-กระบวนวิชา 176101 ตอน 002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค
วันจันทร์,พฤหัสบดี เวลา 13.00-14.30 น. จากเดิมเรียนห้องประชุมใหญ่ ย้ายไปเรียนห้อง LB 1404
-กระบวนวิชา 177216 ตอน 002/003 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค
วันจันทร์,พฤหัสบดี เวลา 14.30-16.00 น. จากเดิมเรียนห้องประชุมใหญ่ ย้ายไปเรียนห้อง LB 1404
-กระบวนวิชา 177393 ตอน 001/802 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์
วันจันทร์,พฤหัสบดี เวลา 14.30-16.00 น. จากเดิมเรียนห้อง LB 1401 ย้ายไปเรียนห้องประชุมใหญ่

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงตลอดเทอม 1/61

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ