แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเลื่อนเวลาสอน กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศเลื่อนเวลาสอน กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเลื่อนเวลาสอน กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศเลื่อนเวลาสอน กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน พุธ ที่ 19 ก.ย. 61 จากเดิมสอน 16.30-19.30 น.
เลื่อนเวลาเริ่มสอน 17.00-19.30 น. ห้องประชุมใหญ่

หมายเหตุ เฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ