แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนกับ ณ University of the Ryukyus, Okinawa, Japan

โครงการแลกเปลี่ยนกับ ณ University of the Ryukyus, Okinawa, Japan - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนกับ ณ University of the Ryukyus, Okinawa, Japan

University of the Ryukyus เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (6-12 เดือน) จำนวน 2 โครงการ คือ

1. โครงการ Short-Term Regular Exchange Program (STRP) ภาคเรียน Spring (เดือนเมษายน) 2019 -- เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ที่ต้องการพัฒนาทักษะผ่านการลงทะเบียนในกระบวนวิชาที่ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น
ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาเฉพาะที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาต้องได้รับการตอบรับจากอาจารย์ประจำสาขานั้นๆ ที่สามารถให้คำแนะนำทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้ โครงการนี้เปิดดำเนินการใน 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียน Fall (เดือนตุลาคม) และภาคเรียน Spring (เดือนเมษายน) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมโครงการฯ ประเภทนี้ แต่ไม่เคยลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นมาก่อน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะภาคเรียน Spring (เดือนเมษายน) เท่านั้น

2. โครงการ University of the Ryukyus Short-Term Student Exchange Program (URSEP) ประจำภาคเรียน Fall (เดือนตุลาคม) 2019 -- เป็นโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีพื้นฐาน/มีพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่นเพียงเล็กน้อย หรือไม่ได้เป็นนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น โครงการนี้ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานจำนวน 6 คาบต่อสัปดาห์ โครงการนี้เปิดดำเนินการเฉพาะภาคเรียน Fall (เดือนตุลาคม) ข้อมูลโดยสรุปมีดังนี้

>>Short-Term Regular Exchange Program (STRP)
วันสิ้นสุดการรับสมัคร: 31 ตุลาคม 2561 (สำหรับ Spring/เมษายน 2019)
หลักสูตร: สาขาวิชาเฉพาะ / สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
ระยะเวลา: 6-12 เดือน: ตุลาคม – สิงหาคม/กุมภาพันธ์ : 6-12 เดือน: เมษายน – กุมภาพันธ์/สิงหาคม
ทักษะภาษาอังกฤษ: สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในสาขาวิชาเฉพาะ: แล้วแต่สาขาวิชา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์) สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาญี่ปุ่นศึกษา: ไม่มีเงื่อนไขนี้
ทักษะภาษาญี่ปุ่น: สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในสาขาวิชาเฉพาะ: แล้วแต่สาขาวิชา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์) สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาญี่ปุ่นศึกษา: ไม่มีเงื่อนไขนี้

>>University of the Ryukyus Short-Term Student Exchange Program (URSEP)
วันสิ้นสุดการรับสมัคร: 31 มีนาคม 2562 (สำหรับ Fall/ต.ค. 2019)
หลักสูตร: -
ระยะเวลา: ตุลาคม – สิงหาคม / กุมภาพันธ์
ทักษะภาษาอังกฤษ: ต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ: TOEFL: ขั้นต่ำ 500(PBT) /173(CBT)/61(iBT) หรือ TOEIC: ขั้นต่ำ 590 หรือ IELTS (5.5)
ทักษะภาษาญี่ปุ่น: ไม่มีเงื่อนไขนี้

หมายเหตุ: นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศึกษาภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ University of the Ryukyus

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว กรุณาศึกษารายละเอียด และกรอกใบสมัครโดยการพิมพ์ในรูปแบบที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบให้ครบถ้วน ส่ง คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามรอบการสมัคร ดังนี้:-

- นักศึกษาที่ประสงค์สมัคร ภาคการศึกษา Spring Semester ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561

- นักศึกษาที่ประสงค์สมัคร ภาคการศึกษา Fall Semester ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562

เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และจัดส่งเอกสารให้ University of the Ryukyus ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1551

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ