แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนกับ Kumoh National Institute of Technology สาธารณรัฐเกาหลี [หมดเขต 11 ตุลาคม 2561]

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Kumoh National Institute of Technology สาธารณรัฐเกาหลี [หมดเขต 11 ตุลาคม 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Kumoh National Institute of Technology สาธารณรัฐเกาหลี [หมดเขต 11 ตุลาคม 2561]

แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนกับ Kumoh National Institute of Technology สาธารณรัฐเกาหลี Spring semester 2019 (มีนาคม – มิถุนายน) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
- มีความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาเกาหลี โดยหากมีผลการทดสอบด้านภาษาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องยื่นผลการสอบ EPTUS ประกอบการพิจารณาด้วย)

ผู้สนใจ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่ง คุณคิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์) คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 โทร 053-942920 ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ โครงการแลกเปลี่ยนกับ Kumoh National Institute of Technology

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ