แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์)

โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ฯ จะดำเนินการสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561
เวลา 09.00-13.00 น. และ วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ โดยขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. บริเวณหน้าห้อง LB1201(ศาลจำลอง)
  จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากนักศึกษามีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ตามกำหนดการดังกล่าว โปรดแจ้งคุณภควัต พรหมชาติ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) หมายเลข 053-942919 ล่วงหน้า

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ