แสดงรายละเอียดข่าวThe 2nd AUN+3 Students Weeks 2018 [หมดเขต 13 กันยายน 2561]

The 2nd AUN+3 Students Weeks 2018 [หมดเขต 13 กันยายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The 2nd AUN+3 Students Weeks 2018 [หมดเขต 13 กันยายน 2561]

แจ้งประชาสัมพันธ์ The 2nd AUN+3 Students Weeks 2018 ระหว่างวันที่ 17 – 27 ตุลาคม 2561 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีโอกาสศึกษาด้านวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ Life Below Water โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ 3 หน่วยกิต จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ จำนวน 1 รายเพื่อรับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนจาก Universitas Indonesia (ครอบคลุมค่าลงทะเบียน การรับส่งที่สนามบิน อาหารระหว่างเข้าร่วมโครงการ ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ ที่พัก และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม) โดยนักศึกษาที่สนใจต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัด อย่างน้อย 1 ปี

- มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL IPT 510, TOEFL CBT 180, TOEFL IBT 64, TOEFL Paper 510, IELTS 5.0 หรือ TOEIC 600

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ The 2nd AUN+3 Studemts Weeks 2018

ผู้สนใจ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่ง คุณคิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์) คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 โทร 053-942920 ภายในวันที่ 13 กันยายน 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ