แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Aoyama Gakuin University [หมดเขต 24 กันยายน 2561]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Aoyama Gakuin University [หมดเขต 24 กันยายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ  Aoyama Gakuin University [หมดเขต 24 กันยายน 2561]

Aoyama Gakuin University แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Aoyama Gakuin University Spring 2019 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาต่อ ณ Aoyama Gakuin University โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา - 1 ปี เพื่อศึกษาในสาขา อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาและการศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเมืองต่างประเทศ การสื่อสาร การศึกษาด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สารสนเทศสังคม และ Global studies

นักศึกษาที่สนใจต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
- ศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและมีผลสอบ JLPT ตั้งแต่ระดับ N5 ขึ้นไปหรือหากนักศึกษาประสงค์จะศึกษาในกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องมีคะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 68 ขึ้นไป
-สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถยื่นคะแนน TOEFL หรือ IELTS ได้ นักศึกษาสามารถยื่นคะแนนสอบอื่นๆที่มีผลเทียบเท่าคะแนนตามข้อสอง
- นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ปี

นักศึกษาสนใจดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่ http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/material

ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งมายัง คุณคิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์) ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ