แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Chuo University [หมดเขต 14 กันยายน 2561]

โครงการแลกเปลี่ยน Chuo University [หมดเขต 14 กันยายน 2561] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Chuo University [หมดเขต 14 กันยายน 2561]

Chuo University แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2019 (เมษายน – กรกฎาคม 2561) โดยนักศึกษาที่สนใจ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
- ศึกษาในสาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การค้า อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ Policy studies
- เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
- มีผลคะแนน JLPT ระดับ N3 (ถ้ามี)

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่ยๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่ง คุณคิรากรณ์ (งานวิเทศสัมพันธ์) ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1524

ติดต่อ facebook page: International Relations Law CMU

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ