แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177283, 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิดฯ ตอน 001, 801 อ.วรุฒม์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177283, 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิดฯ ตอน 001, 801 อ.วรุฒม์ ทรงสุจริตกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177283, 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิดฯ ตอน 001, 801 อ.วรุฒม์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศงดสอนและชดเชย กระบวนวิชา 177283, 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิดฯ ตอน 001, 801 อ.วรุฒม์ ทรงสุจริตกุล

งดการสอน ภาคพิเศษ
-177285 ตอน 801 วันเสาร์ ที่ 8 ก.ย.61 เวลา 13.00-16.00 น.
สอนชดเชย ภาคปกติ,ภาคพิเศษ
-177283,177285 ตอน 001, 801 วันศุกร์ ที่ 7 ก.ย.61 เวลา 10.00-11.30 น. ต่อด้วยเวลา 13.00-14.30 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ