แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177426 กฎหมายประกันภัย ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

ภาคพิเศษ
-วันอังคาร ที่ 4 ก.ย. 61 เวลา 13.00-14.30 น. ห้องประชุมใหญ่
-วันศุกร์ ที่ 7 ก.ย. 61 เวลา 13.00-14.30 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ