แสดงรายละเอียดข่าวการอบรมให้ความรู้ เเก่ทีมงานตราชูคู่ชาวบ้าน

การอบรมให้ความรู้ เเก่ทีมงานตราชูคู่ชาวบ้าน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมให้ความรู้ เเก่ทีมงานตราชูคู่ชาวบ้าน

ภาพบรรยากาศการอบรมให้ความรู้ เเก่ทีมงานตราชูคู่ชาวบ้าน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00-17.00 นาฬิกา ณ LB 1101 ในหัวข้อ “การจัดรายการวิทยุ” โดยในตลอดระยะเวลาการอบรมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล หัวหน้าโครงการตราชูคู่ชาวบ้านและอาจารย์ที่ปรึกษารายการตราชูคู่ชาวบ้าน คณะนิติศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่ เเละ คุณชาลิณีย์ ธรรมโม ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร จากสถานีวิทยุเสียง สื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้และปฎิบัติการเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุ

เนื้อหาการอบรม
-บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูเเลเเละจัดระบบการทำงานของทีมงานตราชูคู่ชาวบ้าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
-บรรยายการจัดวิทยุเเละประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุ และการฝึกการใช้เสียงให้ก่อให้เกิดผลสูงสุด โดย คุณชาลิณีย์ ธรรมโม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ