แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001, 801 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001, 801 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001, 801 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001, 801 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ภาคปกติ ตอน 001
วัน อาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง LB 1404

ภาคพิเศษ ตอน 801
วัน เสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 17.00-20.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ