แสดงรายละเอียดข่าวประการงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 002 และกระบวนวิชา 177216 ตอน 002,003 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประการงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 002 และกระบวนวิชา 177216 ตอน 002,003 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประการงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 002 และกระบวนวิชา 177216 ตอน 002,003 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประการงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 002 และกระบวนวิชา 177216 ตอน 002,003 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน จันทร์ ที่ 27 ส.ค. 61
-วิชา 176101 ตอน 002 เวลา 13.00-14.30 น. ห้องประชุมใหญ่
-วิชา 177216 ตอน 002,003 เวลา 14.30-16.00 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ