แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 803,804

ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 803,804 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 803,804

ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 803,804

ทุกๆ วันพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.30 น.
ตอน 803 จากเดิม RB 5102 เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมใหญ่
ตอน 804(1) จากเดิม RB 5103 เปลี่ยนเป็น RB 5104
ตอน 804(2) จากเดิม RB 5104 เปลี่ยนเป็น LB 1402

ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/61

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ