แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิดฯ ตอน 001 อ.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิดฯ ตอน 001 อ.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิดฯ ตอน 001 อ.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิดฯ ตอน 001 อ.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

วัน อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30-18.30 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ