แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The National University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The National University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The National University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับนักศึกษาต่างชาติจาก The National University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 ราย เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ