แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากHoChiMinh City University of Law, Vietnam

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากHoChiMinh City University of Law, Vietnam - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากHoChiMinh City University of Law, Vietnam

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ ผู้ช่วยคณบดี(ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) ให้การต้อนรับ Mr.NGO Nguyen, Lecturer และนักศึกษา จำนวน 8 ราย จาก HoChiMinh City University of Law ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยตัวแทนจากทั้ง 2 สถาบัน ได้จัดบรรยายพิเศษให้แก่ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ