แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติ

-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
-กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
-เข้าศึกษาในสภาบันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2 ภาคการศึกษา
-ไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน
-ผลการเรียนเฉลี่ยน 2.75 ขึ้นไป
-นักศึกษาพิการ ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ในเอกสารแนบ
สมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ