แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อ ให้ไปทำการเอกซ์เรยใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 8.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อ ให้ไปทำการเอกซ์เรยใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 8.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อ ให้ไปทำการเอกซ์เรยใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 8.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อ ให้ไปทำการเอกซ์เรยใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 8.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.นายปราชญ์ดา ดวงปันสิงห์ ภาคพิเศษ
2.นางสาวภัทรลภา อุพพา ภาคพิเศษ
3.นายภาณุพันธ์ จันทรา ภาคพิเศษ
4.วัชรพล ช่างหล่อ ภาคพิเศษ
5.นางสาวสุพิชญา ไชยศรี ภาคพิเศษ
6.นางสาวโสรดา บุญศรารักษพงศ์ ภาคพิเศษ
7.นายอรรคพล หมอกขัติ ภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ