แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001,801และวิชา 176101 ตอน 002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001,801และวิชา 176101 ตอน 002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001,801และวิชา 176101 ตอน 002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001,801 และกระบวนวิชา 176101 ตอน 002 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

-177216 ตอน 801 ภาคพิเศษ
วัน พุธ ที่ 15 ส.ค. 61 เวลา 16.30-19.30 น. ห้องประชุมใหญ่

-176101 ตอน 002 ภาคปกติ
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 ส.ค. 61 เวลา 13.00-14.30 น. ห้องประชุมใหญ่

-177216 ตอน 001 ภาคปกติ
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 ส.ค. 61 เวลา 14.30-16.00 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ