แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียดีจะต้องเข้าร่วมรับรางวัลเรียนดีใน “พิธีไหว้ครูของคณะนิติศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561 ” ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยให้ใส่ชุดนักศึกษาเรียบร้อย
พร้อมรายงานตัวที่ ห้อง LB1201(ศาลจำลอง) คณะนิติศาสตร์ เวลา 09.00 น.
(หากนักศึกษาติดภาระกิจการเรียนขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยจะได้ดำเนินการขอเวลาเรียนให้ต่อไป)


*หมายเหตุ เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ทั้ง 2 เทอม ของปีการศึกษา 2560 ส่วนทุนรางวัลเรียนดีของคณะนิติศาสตร์ จะมอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนรวม(GPA.)ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ