แสดงรายละเอียดข่าวKyoto University Student Exchange Program

Kyoto University Student Exchange Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Kyoto University Student Exchange Program

Kyoto University Student Exchange Program / Spring Semester 2019

โปรแกรมที่เปิดรับ
1. Kyoto University International Education Program(KUINEP)
นักศึกษาต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 6 วิชา ซึ่งกระบวนวิชาส่วนใหญ่จะเปิดสอนโดย Institute for Liberal Arts and Sciences เป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่สนใจโปรแกรมนี้จะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ibt 79 หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป


2.Kyoto University General Exchange (GE) Program (GEA・GESR)
นักศึกษา ตรี โท เอก สามารถเลือกกระบวนวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู่ (Special Auditor) หรือทำวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะ โดยสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาที่สนใจต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ibt 79 หรือ IELTS 6.5 ขึ้น กรณีที่นักศึกษายื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบว่าวิชาหรือวิจัยที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนดังกล่าวเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียด ได้ที่ https://area34.smp.ne.jp/area/table/19524/bd0zkA/M?S=oelbt2sikfo

นักศึกษาต้องการสมัครให้ยื่นเอกสารได้ที่ พี่โป๊ยเซียน งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ