แสดงรายละเอียดข่าวExchange Program at the University of Toyama [Academic Year 2019 – Spring : Aug./Sept. 2019 & Feb/Mar. 2020]

Exchange Program at the University of Toyama [Academic Year 2019 – Spring : Aug./Sept. 2019 & Feb/Mar. 2020] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exchange Program at the University of Toyama [Academic Year 2019 – Spring : Aug./Sept. 2019 & Feb/Mar. 2020]

University of Toyama, Toyama ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ใน 2 ช่วงเวลา คือ

เดือนเมษายน 2562 – เดือนสิงหาคม / กันยายน 2562 (1 ภาคการศึกษา)
เดือนเมษายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ / เดือนมีนาคม 2563 (1 ปีการศึกษา)
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนกับ University of Toyama จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1504 และยื่นใบสมัครได้ที่พี่โป๊ยเซียน งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ