แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อ  ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ปีการศึกษา  2561 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ